راندمان بالای شستشو و تمیزی بیشتر لباس ها با لباسشویی 7کیلویی جدید الجی